राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
गृहपृष्ठ » जातीय प्रमाण पत्र

जातीय प्रमाण पत्र

जातिय प्रमाण पत्रका लागी निवेदनका साथ पेश गर्नु पर्ने संलग्न कागजातहरु

  •  नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी।
  •  राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचिकृत गरेका जातहरु मध्ये दलित जातीय अनुसुची भित्र नरहेका थरहरुमा सम्वन्धित गा.वि.स वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जात खुल्ने सिफारिस पत्र।
  •  अन्तर्जातिय विवाहको हकमा विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रतिलिपि।
  •  दुई प्रति हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

 

नोटः- नागरिकता नबनेको हकमा जातिय सिफारिस उपलव्ध गराउदा सम्वन्धित व्यक्तिको वावुको नागरिकताको प्रतिलिपि र सक्कल अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने छ र अन्य जातिय प्रमाण पत्र र विवाहको लागी नागरिकता र विवाह दर्ताको सक्कल प्रति पनि अनिवार्य साथमा ल्याउनु पर्ने छ ।