Government of Nepal
National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Home » Activities » जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

Activities


जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

Posted Date: 2017-09-13


मिति: २८।०५।२०७४
 
१, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम ।
२, नागरिकताको फोटो कपी ।
३, नागरिकतामा थर नखुलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको स्पष्ट खुलेको सिफारिस ।
४, हालसालै खिचेको (अटोसाइज) दुई वटा फोटो । 
तथ्याङक शाखा
रा.द.आ
 


[ Back To Activities ]