National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Home » NDC Organo Structure design

NDC Organo Structure design

राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः

१. आयोगको स्थापना


क) नेपाल सरकारले दलित वर्गको उत्थान र विकास गरी देश विकासमा दलित वर्गको सक्रिय सहभागिता गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरेकोछ ।


ख) राष्ट्रिय दलित आयोग (यस पछि आयोग भनिएको) मा दलित वर्गको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धनका साथै दलितहरुको विकास र उत्थानमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट कम्तीमा एक एक जना पर्ने गरी नेपाल सकारले तोके बमोजिमका अध्यक्ष, सदस्यहरु र सदस्य सचिवसहित बढीमा ११ जना पदाधिकारीहरु रहनेछन् ।


ग) आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी २ वर्षको हुनेछ ।

२. आयोगको बैठक र कार्यप्रणाली


आयोगको बैठक र कार्यप्रणाली आयोग आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । 

 

For details Please visit Nepali Section, Thank you.