National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Home » News/Notice & Events » जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

News/Notice & Events


जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

Posted Date: 2017-09-13


मिति: २८।०५।२०७४

 

जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

 

१, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम ।
२, नागरिकताको फोटो कपी ।
३, नागरिकतामा थर नखुलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको स्पष्ट खुलेको सिफारिस ।
४, हालसालै खिचेको (अटोसाइज) दुई वटा फोटो ।

 

तथ्याङक शाखा
रा.द.आ


[ Back To News & Events ]