दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

अनलाइन उजूरी

१. पीडितको विवरण

पुरुष महिला अन्य
विवाहित अविवाहित सम्बन्ध विच्छेद भएको एकल
छैन

२. उजूरीकर्ताको विवरण

३. आरोपित/पीडकको विवरण

४. उल्लङ्घनको बिषय

५. उजुरीको विस्तृत विवरण

छैन
छैन

६. उजूरीसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाणहरु

छन् छैनन्

७. माग गरिएको उपचार

८. उजूरीकर्ताको हस्ताक्षर (मलाई थाहा भएसम्म यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक, साँचो हो ।)