दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

Chairman and Members

Devraj Bishokarma

Devraj Bishokarma

Hon. Chairman
Mina Devi Sob

Mina Devi Sob

Hon. Member
Tunje Kami (Baraili)

Tunje Kami (Baraili)

Hon. Member
Mehale Parki

Mehale Parki

Hon. Member
Sundar Purkuti

Sundar Purkuti

Hon. Member & Spokesperson

Mobile: 9851328720