दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

आयोगको रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी गोदावरीमा सम्पन्न भयो ।