दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

कर्मचारीहरुको विवरण

सचिव
भिम प्रसाद तिवारी

भिम प्रसाद तिवारी

उपसचिव

मोबाइल: ९८५७६४०२७५

बिमला महत (गौतम)

उप-सचिव

मोबाइल: ९८४१८९०८२५

भोज राज श्रीपाइली

भोज राज श्रीपाइली

शाखा अधिकृत

प्रशासन तथा योजना शाखा

मोबाइल: ९८५१३२८७२१

इमेल: info@ndc.gov.np

धिरेन्द्र कुमार यादव

शाखा अधिकृत

अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तिकरण शाखा

बाबुराम सुवेदी

लेखापाल

मोबाइल: ९८४२८८६२११

गणेश कुमार गुर्मछान

नायब सुब्बा

प्रशासन तथा याेजना शाखा

मोबाइल: ९८४४२४५१६७

सरोज महर्जन

सरोज महर्जन

कम्प्युटर अपरेटर

अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तिकरण शाखा

मोबाइल: ९८४९३६२३८४

जुना के.सी.

जुना के.सी.

कम्प्यूटर अपरेटर

मोबाइल: ९८४१४६३४१७