Government of Nepal
National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Member Secretary
.
Member Secretary

नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा

Sep 17, 2017

जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

मिति: २८।०५।२०७४
 
१, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम ।
२, नागरिकताको फोटो कपी ।
३, नागरिकतामा थर नखुलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको स्पष्ट खुलेको सिफारिस ।
४, हालसालै खिचेको (अटोसाइज) दुई वटा फोटो । 
तथ्याङक शाखा
रा.द.आ
 
Sep 13, 2017
Camera
Photo Gallery
video
Site Updated On :
22 Mar 2018

Total Visitors :
004492
Link
Publications
Publication
Ram Bahadur Bishwokarma
Information Officer
01-5531148
9846164696
info@ndc.gov.np
Online Software Based Complain !!!